Egzamin TOEFL

egzamin toefl

Egzamin TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) to standaryzowany, akademicki egzamin z języka angielskiego, skoncentrowany na sprawdzeniu praktycznych umiejętności językowych. Jest on jednym z najpowszechniej zdawanych egzaminów językowych, głównie przez osoby przygotowujące się do podjęcia studiów na jednej z amerykańskich uczelni, które muszą potwierdzić certyfikatem swoją znajomość języka angielskiego.

Egzamin TOEFL (Test of English as a Foreign Language) organizuje amerykańska instytucja non-profit – Educational Testing Service (ETS). Testy przeprowadzane są w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych znajdujących się w wielu miastach na całym świecie. W Polsce są to m.in. Kraków, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz czy Łódź.

Egzamin TOEFL – co kryje się pod tym skrótem?

Na początek warto zwrócić uwagę na to, że pod skrótem TOEFL kryje się właściwie nie jeden test, a cały ich zestaw. Najpowszechniejsze to: TOEFL iBT (internet-based test; zdawany w całości lub częściowo na komputerze test skupiony na posługiwaniu się językiem angielskim w środowisku akademickim) i TOEFL Essentials (test adaptacyjny; krótszy, tańszy i przeprowadzany w całości przez internet, jednak akceptowany tylko przez niektóre uczelnie).

ETS oferuje również testy TOEFL Primary (dla uczniów powyżej ósmego roku życia), TOEFL Junior (dla uczniów powyżej jedenastego roku życia) i TOEFL ITP (Institutional Testing Program; dla uczniów powyżej szesnastego roku życia) – te jednak dostępne są tylko dla szkół.

Jak wygląda egzamin TOEFL iBT?

Egzamin TOEFL, jak większość tego typu tekstów, sprawdza znajomość języka angielskiego na czterech podstawowych obszarach: w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Szczególny nacisk zostaje położony na posługiwanie się językiem angielskim w kontekście akademickim.

Ten wariant egzaminu TOEFL trwa cztery i pół godziny i składa się z czterech części. Na sekcję poświęconą czytaniu zdający mają od pięćdziesięciu czterech do siedemdziesięciu dwóch minut, w zależności od tego, ile tekstów i pytań zawiera konkretny arkusz. Na słuchanie zostaje przeznaczone od czterdziestu jeden do pięćdziesięciu siedmiu minut. Kolejna część to egzamin ustny, który trwa 17 minut. Na ostatni etap – pisanie – zostaje przeznaczone pięćdziesiąt minut. Wszystkie części przeprowadzane są jednego dnia.

Rejestracja na egzamin

Rejestracja na egzamin TOEFL iBT może zostać dokonana za pomocą internetowego konta ETS, telefonicznie bądź mailowo, siedem dni przed terminem sesji. Szczegółowe informacje na ten temat są zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

Egzaminy TOEFL są organizowane ponad pięćdziesiąt razy w roku (od dwóch do czterech razów w miesiącu, w zależności od danego centrum egzaminacyjnego). Warto wiedzieć, że możliwe jest wielokrotne podchodzenie do testu, ale należy odczekać dwanaście dni od daty egzaminu, aby ponownie dokonać rejestracji.

Koszt podejścia do egzaminu to 215 USD (w zależności od miejsca zdawania testu cena ta może się nieznacznie różnić). Kwestie takie jak późna rejestracja (cztery dni przed egzaminem), przekładanie egzaminu, otrzymanie dodatkowego raportu czy zwrotu pieniędzy wiążą się z kolejnymi opłatami.

Podczas rejestracji na egzamin możliwe jest wskazanie max. czterech (więcej za dodatkową opłatą) uniwersytetów bądź innych instytucji, do których zostaną wysłane Twoje wyniki. Większość uczelni w Stanach Zjednoczonych oczekuje bowiem, że otrzymają raporty bezpośrednio od ETS – nie wszystkie akceptują kopie przesyłane przez kandydatów.

Egzamin TOEFL iBT – czytanie

Na pierwszą część egzaminu TOEFL iBT – czytanie – składają się trzy lub cztery teksty, każdy o długości ok. siedmiuset słów i z dziesięcioma pytaniami dotyczącymi treści. W zależności od liczby tekstów zadań jest w sumie trzydzieści lub czterdzieści. Należy jednak zaznaczyć, że w teście mogą się pojawić dodatkowe pytania, wykorzystywane przez twórców egzaminu TOEFL do jego kalibracji; zdający nie otrzymują jednak informacji, które odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, wszystkie należy więc potraktować z równą starannością.

W przypadku egzaminu TOEFL iBT zdający otrzymują do przeczytania teksty pisane językiem akademickim i reprezentujące poziom uniwersytecki; mogą to być np. fragmenty podręczników dla studentów wyższych uczelni. Zwykle teksty przynależą do trzech typów: rozprawka, narracja historyczna lub biograficzna oraz przedstawienie tematu. Do odpowiedzi na pytania zawarte w tej części nie jest potrzebna żadna wcześniejsza wiedza na tematy, które podejmują zawarte w teście fragmenty – trzeba jednak na tyle dobrze znać języka angielski, aby móc je właściwie zrozumieć i wyciągnąć z nich najważniejsze informacje.

Warto pamiętać, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w tej części – pozostawienie któregoś pola pustego jest liczone jako błędna odpowiedź.

Z części sprawdzającej czytanie zdający może otrzymać wynik od 0 do 30. Za wysoki jest uznawany wynik na poziomie 24 lub więcej punktów.

TOEFL iBT – słuchanie

Druga część egzaminu TOEFL iBT poświęcona jest sprawdzeniu umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu. Ocenie poddane zostaje również to, czy zdający potrafią wyciągać wnioski z wysłuchanych treści.

Zadaniem zdających jest wysłuchanie sześciu nagrań i odpowiedzenie na pytania dotyczące każdego z nich. Pierwsze trzy lub cztery nagrania to fragmenty wykładów akademickich. Każde z nich ma długość od trzech do pięciu minut i do każdego przypisane jest sześć pytań, na które należy odpowiedzieć na podstawie wysłuchanej treści. Pozostałe dwa lub trzy nagrania przyjmują postać rozmowy dwóch osób (np. studentów lub wykładowców). Długość każdego materiału to trzy minuty, a na poszczególne fragmenty przypada po pięć pytań.

Zdający mogą wysłuchać nagrania tylko raz – nie mają możliwości powrotu do pominiętych treści. Mogą jednak robić notatki podczas słuchania, aby wykorzystać je później do odpowiedzenia na pytania. Takie brudnopisy są zbierane na końcu egzaminu ze słuchania; zdający nie mogą zabrać ich ze sobą.

W nagraniach puszczanych podczas testu iBT zwykle wypowiadają się osoby z amerykańskim akcentem. Zawsze jednak w minimum jednym nagraniu można usłyszeć inny akcent – brytyjski, australijski bądź nowozelandzki.

Tak jak w przypadku części poświęconej czytaniu, również w arkuszu do egzaminu ze słuchania mogą się pojawić dodatkowe pytania niepodlegające ocenie, a służące ulepszeniu egzaminu TOEFL.

Sekcja poświęcona słuchaniu jest oceniana w skali od 0 do 30 punktów. Za dobry wynik egzaminu TOEFL w zakresie słuchania przyjmuje się uzyskanie przynajmniej 22 punktów.

Po tej części następuje dziesięć minut przerwy.

egzamin toefl
egzamin toefl
egzamin toefl

Speaking – mówienie w języku angielskim

Mówienie to trzeci i jednocześnie najkrótszy etap egzaminu TOEFL. W przeciwieństwie do innych tego typu egzaminów w przypadku egzaminu TOEFL egzaminator znajduje się w innej lokalizacji niż zdający.

Osoba przystępująca do egzaminu widzi lub słyszy polecenia i ma za zadanie nagrać swoje odpowiedzi na komputerze.

Egzamin ustny składa się czterech zadań – pierwsze „niezależne”, pozostałe trzy „zintegrowane”. Należy je wykonywać w odpowiedniej kolejności – po przejściu do następnego pytania nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.

W pierwszym zadaniu – independent speaking task – zdający otrzymuje dwie opcje; ma wybrać jedną z nich oraz uzasadnić swoją decyzję. Czas na przygotowanie się to piętnaście sekund, a na nagranie odpowiedzi – czterdzieści pięć sekund.

Drugie zadanie polega na przeczytaniu krótkiego tekstu (max. sto słów), wysłuchaniu krótkiego nagrania na ten sam temat (max. osiemdziesiąt sekund) i nagraniu swojej odpowiedzi na pytanie. Czas na przygotowanie odpowiedzi to trzydzieści sekund, a na jej nagranie – sześćdziesiąt sekund.

W trzecim zadaniu zdający otrzymuje do przeczytania krótki tekst akademicki i do wysłuchania – krótki wykład na ten sam temat. Czas na przygotowanie odpowiedzi i jej nagranie jest taki sam jak w przypadku zadania drugiego.

W ostatnim zadaniu części ustnej egzaminu TOEFL iBT należy wysłuchać krótkiego wykładu akademickiego i nagrać podsumowanie tego, co się usłyszało. Na przygotowanie zostało tutaj przeznaczone dwadzieścia sekund, a na nagranie odpowiedzi – sześćdziesiąt sekund.

Każde zadanie z egzaminu ustnego zostaje ocenione w skali od 0 do 4. Łączny wynik ze wszystkich zadań jest następnie przeliczany na ocenę całościową mieszczącą się w zakresie od 0 do 30. Za dobry jest uznawany wynik na poziomie 25 lub więcej punktów.

Egzamin TOEFL iBT – pisanie

Ostatni etap na egzaminie TOEFL to pisanie. Na część pisemną składają się dwa zadania. Na pierwsze przeznaczone jest 20 minut, a na drugie – 30 minut. Odpowiedzi muszą być napisane za pomocą klawiatury QWERTY; ważne, aby wstukiwać znaki szybko i dokładnie.

Pierwsze zadanie – tzw. integrated task – polega na przeczytaniu lub wysłuchaniu jednego bądź wielu tekstów i pisemnym odpowiedzeniu na treści zawarte w materiałach audio. Wypowiedź powinna mieć mniej więcej od stu pięćdziesięciu do dwustu dwudziestu pięciu słów.

Drugie zadanie – independent writing task – wymaga od zdającego napisania eseju wyrażającego opinię na zadany temat. Argumenty należy podpierać przykładami. W przypadku tego zadania ocenie zostają poddane takie aspekty jak rozwinięcie myśli, spójność, szczegółowość, właściwa struktura, odpowiednie zastosowanie języka angielskiego. Minimalna długość tekstu to trzysta słów.

Oceny testów pisemnych dokonują egzaminatorzy w głównym centrum egzaminacyjnym ETS. Są one również sprawdzane komputerowo pod względem ortografii, gramatyki, zakresu słownictwa itp. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 5, a łączny wynik zostaje przeliczony na skalę od 0 do 30. Za dobry uznaje się wynik na poziomie 24 punktów lub wyżej.

Wyniki egzaminu TOEFL iBT

Wynik z egzaminu iBT to suma punktów otrzymanych ze wszystkich czterech sekcji – mówienia, pisania, czytania i słuchania. Raport, który otrzymują zdający, zawiera zarówno ocenę całościową (od 0 do 120), jak i wyniki z poszczególnych części.

Liczba punktów wymagana przez poszczególne uczelnie (bądąca warunkiem przyjęcia na studia) różni się w zależności od danej placówki, może też ulegać zmianom w miarę upływu czasu, warto więc sprawdzić to na stronie konkretnego uniwersytetu przed podejściem do testu. Zazwyczaj wystarczający jest wynik na poziomie 90 punktów.

Egzamin TOEFL Essentials

Egzamin TOEFL Essentials został wprowadzony w 2021 r. Jest krótszy, tańszy (kosztuje 110 USD) i przeprowadzany całkowicie online, a jako test adaptacyjny może mierzyć szeroki zakres poziomów znajomości języka angielskiego – od początkującego do bardzo zaawansowanego. Niektóre uczelnie anglojęzyczne nie akceptują go jednak przy rekrutacji.

Tak jak wersja iBT, egzamin TOEFL Essentials sprawdza wszystkie podstawowe umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie), ale trwa o wiele krócej, bo tylko półtorej godziny.

Egzaminy oceniane są w skali od 1 do 12. Każda z czterech umiejętności językowych ma taką samą wagę.

Rejestracja na egzamin odbywa się podobnie jak w przypadku wersji iBT. Więcej informacji można znaleźć na stronie rejestracji.

Raport elektroniczny z wynikami egzaminu TOEFL Essentials zawiera zarówno ocenę z ostatniej sesji egzaminacyjnej, jak i najlepszy wynik ze wszystkich sesji w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyniki egzaminu TOEFL są ważne przez dwa lata po egzaminie.

TOEFL Essentials – słuchanie

W przypadku wariantu Essentials pierwsza z części egzaminu to słuchanie. W sekcji słuchania zadaniem zdających jest wysłuchanie czterech nagrań i odpowiedzenie na od trzydziestu do czterdziestu pięciu pytań (liczba pytań może być różna w poszczególnych arkuszach). Dwa z materiałów to rozmowy między osobami anglojęzycznymi na tematy ogólne, dwa pozostałe zaś mogą dotyczyć różnych aspektów życia akademickiego. Czas trwania tego etapu to od dwudziestu jeden do trzydziestu czterech minut. Wszystkie pozostałe zasady zdawania są takie same jak przy wersji iBT.

egzamin toefl
egzamin toefl
egzamin toefl

Reading – czytanie

Druga część TOEFL Essentials to czytanie. Egzamin składa się z od trzydziestu do czterdziestu pięciu pytań. Na wypełnienie testu zdający ma od dwudziestu dwóch do trzydziestu trzech minut, w zależności od tego, jaka jest liczba pytań w danym arkuszu.

Rodzaje zadań, z którymi można się zerknąć w tej sekcji egzaminu, to:

  • zadania dotyczące słownictwa: do otrzymanego słowa należy dopasować najbardziej zbliżony znaczeniowo wyraz spośród czterech podanych
  • General Reading: krótkie, nieakademickie teksty o długości od piętnastu do stu pięćdziesięciu słów słów na tematy, z którymi można się zetknąć w codziennym życiu, i związane z nimi pytania wielokrotnego wyboru (od dwóch do czterech)
  • Academic Reading: Tables: tabele zawierające najważniejsze informacje ze źródeł akademickich takich jak podręczniki, czasopisma czy strony internetowe; każda tabela ma od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu słów i do każdej przypisane są cztery pytania, na które można odpowiedzieć: Prawda, Fałsz lub Nie stwierdzono.
  • Academic Reading: Passages: krótkie, akademickie teksty (ok. dwieście słów długości) mogące podejmować takie tematy jak nauki ścisłe, historia, sztuka bądź biznes i sześć pytań do każdego z nich

Część poświęcona czytaniu w egzaminie Essentials jest oceniana w skali od 1 do 12. Wynik na poziomie 9 i wyżej jest uznawany za wysoki.

Pisanie

Cześć sprawdzająca pisanie w TOEFL Essentials wymaga stworzenia od piętnastu do dziewiętnastu zdań z podanych słów oraz napisania dwóch zadań pisemnych. Test trwa od dwudziestu czterech do trzydziestu minut.

Zadania pisemne mogą przyjmować różne formy, takie jak: opis zdjęcia, stworzenie tekstu na forum uniwersyteckie czy napisanie e-maila.

Tak jak w przypadku poprzednich części, również za etap sprawdzający pisanie można otrzymać od 0 do 12 punktów, a za dobry jest uznawany wynik na poziomie 9 lub więcej punktów.

Mówienie

Na egzamin ustny w TOEFL Essentials składają się trzy zadania. W sumie zdający musi stworzyć dziewiętnaście nagrań.

Pierwsze zadanie polega na sześciokrotnym wysłuchaniu jednej strony dialogu dotyczącego codziennego życia bądź sytuacji, z którymi można się zetknąć podczas studiów, i przeczytaniu na głos wyświetlonej na ekranie odpowiedzi.

Drugie zadanie to wysłuchanie i powtórzenie ośmiu zdań dotyczących sytuacji społecznych bądź akademickich.

Ostatnie zadanie polega na odpowiedzeniu na pięć pytań zadawanych przez nagranego wcześniej rozmówcę.

Personal Video Statement

Ostatnia część egzaminu TOEFL Essentials wymaga od zdającego nagrania materiału wideo w odpowiedzi na dwa pytania. Czas na przygotowanie to za każdym razem trzydzieści sekund, a na stworzenie nagrania – dwie minuty. Za wykonanie tego zadania nie otrzymuje się punktów, ale nagrany film staje się częścią pakietu aplikacyjnego dostępnego dla uniwersytetów.

Dlaczego warto się starać o certyfikat TOEFL?

Certyfikat TOEFL przydaje się w następujących sytuacjach:

  • podczas starania się o przyjęcie na studia zagraniczne albo rozpoczęcie prowadzenia badań naukowych w jednej z anglojęzycznych placówek – certyfikat honoruje obecnie ponad dziewięć tysięcy uczelni na całym świecie
  • podczas ubiegania się o stypendium na uniwersytecie
  • gdy student chce uzyskać zwolnienie ze zdawania egzaminu z języka angielskiego (certyfikat TOEFL umożliwia to na wybranych uczelniach)
  • w trakcie procesu ubiegania się o wizę np. do Australii lub Stanów Zjednoczonych

Egzamin TOEFL a egzamin IELTS

Do najpopularniejszych egzaminów sprawdzających poziom języka angielskiego, wykorzystywanych z procesach rekrutacyjnych, należą TOEFL i IELTS. Wiele osób staje więc przed dylematem, który z nich powinien wybrać.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że TOEFL jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Wielkiej Brytanii. Dla osób, które chcą się dostać na uczelnię amerykańską, lepszy będzie więc raczej egzamin TOEFL iBT.

O przebiegu egzaminu IELTS, zasadach przystępowania do niego i innych ważnych kwestiach z nim związanych przeczytasz tutaj.

Egzamin TOEFL ze szkołą językową Skrivanek

Szkoła języków obcych Skrivanek oferuje szeroki zakres kursów języka angielskiego, w tym zajęcia skoncentrowane na osiągnięciu konkretnego celu, którym może być np. właśnie przygotowanie do egzaminu TOEFL. Przy wsparciu wykwalifikowanego lektora będziesz wykonywał przykładowe zadania, uczył się wychwytywania głównej myśli tekstu słuchanego, pisania streszczeń, przyswoisz sobie też specjalistyczne słownictwo – i w dniu testu będziesz świetnie przygotowany do uzyskania wysokiego wyniku zarówno na całym egzaminie, jak i w poszczególnych jego częściach. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów!

chatsimple