Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie potrzeb

wyrażanie potrzeb po angielsku

Potrzeby w języku angielskim można wyrażać na kilka sposobów. Zazwyczaj naszym pierwszym skojarzeniem jest potoczne słowo need, czyli „potrzebować, potrzeba”, które może być zarówno czasownikiem, jak i rzeczownikiem. Co więcej, need może jednocześnie funkcjonować jako czasownik zwykły lub modalny, co jest bardzo nietypowe w gramatyce angielskiej.

Do pozostałych form wyrażania potrzeb możemy zaliczyć wyraz want, występujący także w podwójnej roli czasownikowo-rzeczownikowej, oraz bardzo znany zwrot czasownikowy would like. Ale zajmijmy się nimi po kolei.

Need

Rozpocznijmy od najbardziej znanego i najczęściej stosowanego do wyrażania potrzeb wyrazu, jakim jest need. Może on być rzeczownikiem („potrzeba”), zarówno policzalnym, jak i niepoliczalnym, oraz czasownikiem („potrzebować”), zwykłym lub modalnym. W zależności od formy gramatycznej będziemy go różnie stosować. Zacznijmy od omówienia go jako rzeczownika, niepoliczalnego i policzalnego, na konkretnych przykładach:

wyrażanie potrzeb po angielsku

There is no need to hurry, we’ve got plenty of time. — Nie ma potrzeby, żeby się spieszyć, mamy mnóstwo czasu. (rzeczownik niepoliczalny)

We should all help people in need, especially those less fortunate. — Powinniśmy wszyscy pomagać ludziom w potrzebie, szczególnie tym mającym mniej szczęścia. (rzeczownik niepoliczalny)

The need to leave the country is much stronger than common sense. — Potrzeba opuszczenia kraju jest o wiele silniejsza niż zdrowy rozsądek. (rzeczownik policzalny)

Our customers’ needs are most important for us. — Potrzeby naszych klientów są dla nas najważniejsze. (rzeczownik policzalny)

Need jako czasownik

Teraz przeanalizujmy użycie need jako czasownika, zwykłego i modalnego, w znaczeniu wyrażania potrzeb. Zacznijmy od jego regularnej formy, czyli tej, która np. przyjmuje w czasie teraźniejszym Present Simple końcówkę -s w III osobie liczby pojedynczej (he, she, it) czy -ed w Past Simple w zdaniach twierdzących, lub też wymaga standardowych operatorów do tworzenia zdań pytających i przeczących, jak poniżej:

This newborn baby needs a lot of intensive care. — Ten noworodek potrzebuje dużo intensywnej opieki medycznej.

Do you need my help with the shopping? — Czy potrzebujesz mojej pomocy przy zakupach?

Does Susan need to take these pills twice a day? — Czy Susan potrzebuje brać te tabletki dwa razy dziennie?

We don’t need to pay in cash, we can use credit cards instead. — Nie potrzebujemy płacić gotówką, możemy zamiast tego użyć kart kredytowych.

Mike doesn’t need to work overtime, he gets a bonus every single month. — Mike nie potrzebuje pracować w godzinach nadliczbowych, on każdego miesiąca dostaje premię.

Need w formie modalnej

Jeśli chodzi o need w formie modalnej, to nie wymaga ono użycia słówka to przed czasownikiem głównym określającym czynność, np.:

I definitely need focus on my final exams now. — Zdecydowanie potrzebuję się teraz skupić na moich egzaminach końcowych.

Need you place another order? — Czy potrzebujesz złożyć kolejne zamówienie?

They needn’t change trains on their way to the seaside. — Oni nie potrzebują przesiadać się z jednego pociągu na drugi po drodze nad morze.

Want

Kolejny sposób wyrażania potrzeb to znany i powszechnie używany wyraz want, który występuje zarówno jako czasownik „chcieć”, jak i rzeczownik „potrzeba. Można przyjąć, że w formie orzeczenia want oznacza mocne chęci czy potrzeby, jak w przykładach poniżej:

wyrażanie potrzeb po angielskuI want this report to be ready before our meeting tomorrow. — Chcę/Potrzebuję, aby ten raport był gotowy przed naszym jutrzejszym spotkaniem.

Frank wants to become the youngest person to summit Mount Everest. — Frank chce zostać najmłodszą osobą, która zdobędzie Mount Everest.

Due to financial difficulties, her parents couldn’t satisfy all her educational wants. — Z powodu kłopotów finansowych jej rodzice nie mogli zaspokoić wszystkich jej potrzeb edukacyjnych.

Kate left her selfish husband because her wants and ambitions were never noticed. — Kate opuściła swojego samolubnego męża, ponieważ jej potrzeby i ambicje nigdy nie były zauważane.

Would like

Na koniec zajmiemy się popularnym zwrotem would like, który także służy do wyrażania potrzeb, ale jest znacznie mniej stanowczy niż want, bowiem tłumaczymy go jako „chciałbym”, np.:

I would like to study medicine in the future. — W przyszłości chciałbym studiować medycynę.

Would you like to travel around the world if you won the lottery? — Czy chciałbyś podróżować dookoła świata, gdybyś wygrał na loterii?

They would like to move into a bigger house, preferably somewhere in the suburbs. — Oni chcieliby się przeprowadzić do większego domu, najchętniej gdzieś na przedmieściach.

Ethnic minorities in the US wouldn’t like to exercise different rights than native Americans. — Mniejszości etniczne w Stanach nie chciałyby korzystać z innych praw niż rodowici Amerykanie.

chatsimple